Belépés
 

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2018. május 25.-től

1.               Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: IT-Futár Kft.

Székhely és Ügyfélszolgálat: 6065 Lakitelek Széchenyi krt. 74/b. Nyitva tartás: 9:00-tól 16:00-ig.

Telephely: 6065 Lakitelek Széchenyi krt. 74/b.

Képviselő: Molnárné Lengyel Éva

Adószám: 14177873-2-03

Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-115543

Bejegyző hatóság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága

Bankszámlaszám: 51700100-11077633

Ügyfélszolgálati telefonszám: 06-20-395-6949, elérhetőség nyitvatartási időben

Honlap: www.kecskemetirodaszer.hu

E-mail és Ügyfélszolgálat: info@kecskemetirodaszer.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató neve: Tárhely.eu Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 1144 Budapest, Ormánság u 4.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: iroda@tarhely.eu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.tarhely.eu

 

Bevezetés

1.1.           Az IT-Futár Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: kecskemetirodaszer.hu, szolgáltató vagy adatkezelő) számára kiemelt fontosságú cél a www.kecskemetirodaszer.hu  látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók, ügyfelek információs önrendelkezési jogának biztosítása.

1.2.           A kecskemetirodaszer.hu elkötelezi magát a látogatók, ügyfelek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A kecskemetirodaszer.hu a látogatók és az ügyfelei személyes adatait bizalmasan, eredményes üzleti tevékenységének céljából kezeli, az ezzel összefüggő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében használja. a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. A kecskemetirodaszer.hu csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az említett cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek. A kecskemetirodaszer.hu az adatkezelés során biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.

1.3.           Egyúttal gondoskodik az adatok biztonságáról,- különösen a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy minden olyan biztonsági intézkedést, amely a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

1.4.           A kecskemetirodaszer.hu egyúttal kialakítja azokat a belső eljárásokat, és megalkotja azokat a belső szabályozókat, amelyeket a felügyeleti szervek, valamint a vonatkozó jogszabályok és egyéb ágazati ajánlások megfogalmaznak.

1.5.           A kecskemetirodaszer.hu a tevékenységét a honlapon keresztül, annak igénybevételével nyújtja. A szolgáltatások nyújtásához pedig az ügyfelek és egyéb érintettek által megadott személyes adatokat kezelése.

1.6.           Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, a közzétett adatok felhasználóit a honlapon keresztül.

1.7.           Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során látogatóinktól, ügyfeleinktől személyes adatokat kérünk.

1.8.           Nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

1.9.           Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

1.10.        A kecskemetirodaszer.hu vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a www.kecskemetirodaszer.hu látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a www.kecskemetirodaszer.hu portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.

1.11.        A kecskemetirodaszer.hu ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

1.1.           A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

a.                AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

b.               2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

c.                2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

d.               1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

e.                2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

f.                2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

g.               2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.);

h.               2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

1.2.           Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

1.3.           A kecskemetirodaszer.hu vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a www.kecskemetirodaszer.hu látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az www.kecskemetirodaszer.hu  portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.

1.4.           A kecskemetirodaszer.hu  ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

2.               A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések

2.1.           adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.2.           adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3.           adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.4.           személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:

a)               személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b)               személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

2.5.           adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.6.           adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.7.           adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.8.           adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.9.           adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.10.        adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.11.        adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.12.        álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

2.13.        anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását;

2.14.        biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

2.15.        cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;

2.16.        címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

2.17.        direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében;

2.18.        egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

2.19.        érintett/vásárló/fogyasztó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.20.        genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

2.21.        harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.22.        harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.23.        az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.24.        nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.25.        IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

 

 

2.26.        különleges adat:

a)               a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b)               az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.27.        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: NAIH , akinek a jogállását és feladatait az Info tv. 38.§-a határozza meg (a továbbiakban: Hatóság);

2.28.        nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

2.29.        profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

2.30.        személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.31.        természetes személyazonosító adatok: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;

2.32.        tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.33.        tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését;

2.34.        üzletszerzési lista: A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

2.35.        vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

3.               Az adatkezelés szabályai

3.1   Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

3.2   A Rendelet kimondja, hogy személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen kell végezni, az érintett számára átláthatóan, nyomon követhetően. A kecskemetirodaszer.hu ezért a személyes adatkezelései tekintetében csak a jogszerűen alátámasztott, egyértelműen megfogalmazott célok teljesítéséhez kéri az érintettek személyes adatait, és jelen tájékoztatóval is törekszik arra, hogy világosan tájékoztassa a felhasználóit. (Jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elve)

3.3   A személyes adatok gyűjtése csak előre megfogalmazott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és az adtakezelés célja szempontjából megfelelőek, pontosak és relevánsak legyenek, és csak annyi adatot kezeljen, ami a cél eléréséhez szükséges. A megadandó személyes adatok csak az ott megfogalmazott célok, - a részvétel és költségtérítés- érdekében történnek felhasználásra. (Célhoz kötött adatkezelés elve)

3.4   A személyes adatoknak az adatkezelési célokhoz igazodva szükséges mértékűnek kell lennie, azaz Az iPon.hu annyi személyes adatot kezel amennyi a tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges. Az iPon.hu igyekszik a valóban a cél eléréséhez szükséges személyes adatok bekérésére, és ezeket a beépített adatvédelem elvének megfelelően évente felülvizsgál. (Adattakarékosság)

3.5   A kecskemetirodaszer.hu a személyes adatokat pontosan és naprakészen kezeli, és feltétlenül törekszik a pontatlan adatok helyesbítésére és törlésére. Az iPon.hu minden csatornán keresztül igyekszik felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy adatai változása esetén kérje annak kijavítását vagy helyesbítését, ezt egyébként az általános szerződési feltételekbe is beépítette. ( Pontos adatkezelés elve)

3.6   A kecskemetirodaszer.hu az adatok tárolása során törekszik a megfelelő ideig történő adatok megőrzéséről, mert a naprakész és pontos adatok elősegítik a tevékenységének gyakorlását valamint a jogszabályoknak megfelelést is. A kecskemetirodaszer.hu a személyes adatok megőrzése során kiemelt figyelmet fordít a megőrzési idők megfelelő megállapítására, és szükség esetén azok felülvizsgálatára, és törekszik a cél nélküli adatok törléséről.(Korlátozott adatkezelés elve)

3.7   A személyes adatok kezelését oly módon végzi, amellyel képes biztosítani az adatok megfelelő biztonságát. A kecskemetirodaszer.hu Informatikai részlege folyamatosan figyelemmel kíséri az adatbiztonsági megfelelést, folyamatos monitoring rendszerrel. (Integritás és bizalmas adatkezelés elve)

3.8   AziPon.hu pedig törekszik az adatkezelési követelményeknek megfelelés bemutatására. (Például: Adatkezelési tájékoztató, érdekmérlegelési teszt, Adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat, időszakos munkavállalói oktatások megvalósításával)

3.9   Kötelező adatkezelés esetén (például pénzmosás megelőzése érdekében történő azonosítás) a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

4.               A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések

4.1.           Amikor látogatóink a kecskemetirodaszer.hu oldalain tartózkodnak, használhatják az oldalt úgy is, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk.

4.2.           Vannak azonban olyan esetek, amikor a www.kecskemetirodaszer.hu  által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válik a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása, illetve elküldése.

5.3.Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.

5.4.           Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

5.5.           Harmadik fél által - a szükséges hozzájárulás alapján - biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.

5.6.           Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

5.7.           Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

5.8.           A kecskemetirodaszer.hu semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jelen Tájékoztató a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem A kecskemetirodaszer.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra Jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki.

5.9.           A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

5.10.        A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, A kecskemetirodaszer.hu - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

5.11.        Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

5.12.        Amint a személyes adatok A kecskemetirodaszer.hu  informatikai infrastruktúráján belülre kerültek, az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőket A kecskemetirodaszer.hu Adatbiztonsági és Adatvédelmi Szabályzatában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok írják elő, melyek betartásáért A kecskemetirodaszer.hu  minden dolgozója, munkatársa felelős.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

5.13.        Amennyiben látogatóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági előírásokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet a vállalat Adatvédelmi kapcsolattartójának az alábbi címen:

Adatvédelem: info@kecskemetirodaszer.hu  

5.               A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A kecskemetirodaszer.hu szolgáltatása nyújtásával kapcsolatos tevékenységének adatkezelései alapvetően az érintett előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásán, illetve szerződéskötésen vagy az adatkezelő jogos érdekén alapulnak.

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy A kecskemetirodaszer.hu olyan harmadik személyek adatait is kezeli, akiknek közvetlen hozzájárulása csak A kecskemetirodaszer.hu ügyfelei részére állnak rendelkezésre (pl. haláleseti kedvezményezett, hozzátartozók, stb.), így ez esetben az adatközlő kötelessége és felelőssége az ilyen harmadik félnek minősülő érintett előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásának beszerzése.

5.1.           Honlap látogatói adatok

Adatkezelés megnevezése

Honlap látogatói adatok

Cél

A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése,a honlap funkcióinak elősegítése, fokozása, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3)bekezdése.

A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, adja meg az érintett.

Érintettek köre

Weboldal felhasználó érintett

 

 

 

 

Adatok leírása

Azonosítószám, dátum,  időpont,              a

meglátogatott oldal címe, a korábban a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos               adatok, felhasznált

üzemrendszer, a felhasználó számítógépének IP címe az utolsó szakasz kivételével.

Adatok forrása

Weboldal

Az adatok kezelésének időtartama

A felhasználó számítógépe IP címének részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

IT-Futár Kft 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

www.kecskemetirodaszer.hu

A tényleges adatfeldolgozás helye

Tárhely.eu Kft 1144 Budapest, Ormánság u 4.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhely szolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel

 

 

5.2.           Cookie-kezelés

Adatkezelés megnevezése

Honlap cookie kezelése

Cél

A felhasználók azonosítása, a felhasználók megkülönböztetése, a felhasználók éppen használatban lévő munkamenetének azonosítása, az ott megadott adatok tárolása,               az           adatvesztések

megakadályozása,           a             felhasználók

azonosításával járó nyomon követése, a honlap-látogatás során rögzített adatok felhasználásával               személyre           szabott

ajánlatok megjelenítése.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3)bekezdése., az érintett önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre

Vásárlók, látogatók.

Adatok leírása

Azonosító, időpont, dátum.

Adatok forrása

Weboldal használata.

 

 

 

 

Az adatok kezelésének időtartama

Weboldal használatának idejéig, 6 hónap, 2 év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

IT-Futár Kft 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

www.kecskemetirodaszer.hu

A tényleges adatfeldolgozás helye

Tárhely.eu Kft 1144 Budapest, Ormánság u 4.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az          alkalmazott        adatfeldolgozási

technológia jellege

Informatikai rendszerrel

 

 

5.3.           Vásárlói adatbázis, vásárlók adatainak kezelése, regisztráció, saját profil kezelése

5.3.1.      A kecskemetirodaszer.hu áruit csak a honlapján lehet megrendelni.

Megrendeléskor az érintett, vásárló megadja személyes adatait, és az adatok megadásával érintett hozzájárulását adja, hogy azokat a cég vásárlókezeléshez is felhasználja.

5.3.2.      A kecskemetirodaszer.hu a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely megrendelő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

5.3.3.      E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a megrendelőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a megrendelő nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A vásárlókezelést a kecskemetirodaszer.hu  az értékesített termékkel kapcsolatos garanciális jogok érvényesítésével, a számviteli elszámolással, a vásárolt termékek felhasználásával, a szolgáltatással kapcsolatos reklamáció kezelésével kapcsolatos és marketingcélok megvalósításaként határozza meg a cég.

5.3.4.      A vásárlókezelésnek része így különösen a hozzájárulás ahhoz, hogy az érintett az általa megadott minden adata felhasználható legyen vásárlókezeléshez, így különösen az új termékekről, az érintett által korábban vásárolt termékek által meghatározott érdeklődési körébe tartozó, az őt érdeklő új szolgáltatásokról való értesítéshez (telefonon és/vagy e- mailben).

Adatkezelés megnevezése

Vásárlók adatainak kezelése, regisztráció, saját profil kezelése, adatbázis építése

Cél

Az kecskemetirodaszer weblapon történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség

teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás,vevőutángondozás,direktmarketing

 

 

 

 

 

tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. §(1)-(2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése, 1995.:CXIX. tv. 21. § - törvényi rendelkezés.

Érintettek köre

Weboldalon vásárlók, regisztrálók

Adatok leírása

Vevő azonosítósszám, vezeték és keresztnév, szállítási cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám (mobil, vezetékes), a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes megrendelések adatai (dátum, időpont, választott termék, a vásárlás értéke), számlázási          cím,       szállítási               cím,       a

direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Adatok forrása

Vásárló, felhasználó.

Az adatok kezelésének időtartama

A direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

                  A vásárlói adatbázisba kerülés esetén: a kecskemetirodaszer megszűnéséig,

                  Adattörlés esetén a tilalmi listán: az kecskemetirodaszer megszűnéséig,

                  A regisztráció nélküli vásárlók esetében

és a regisztrációval rendelkezők esetében             a               vásárlások          adatai

tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Bank felé.

Az adatkezelő neve és címe

IT-Futár Kft 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

Az adatfeldolgozó neve és címe

Tárhely.eu Kft 1144 Budapest, Ormánság u 4.

A tényleges adatkezelés helye

www.kecskemetirodaszer.hu

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel.

 

 

6.4.Minőségi kifogások kezelése, panaszkezelés

Adatkezelés megnevezése

Minőségi kifogások kezelése.

Cél

A kecskemetirodaszer megrendelt termékeivel kapcsolatosan   felmerülő            minőségi

 


 

 

 

 

 

 

 

kifogások , felmerült kérdések és problémák kezelése

 

 

Jogalap

Jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. C) pontja

 

 

Érintettek köre

Weboldalon vásárlók, regisztrálók.

 

 

Adatok leírása

név, cím, telefonszám,e-mail cím, számlaszám, kifogás leírása, szállító neve, járatszáma,            megrendelés-kiszállítás

dátuma, a kifogással érintett termék neve, a kérés leírása

 

 

Adatok forrása

Weboldalon leadott rendelések alapján

 

 

Az adatok kezelésének időtartama

A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányai a Fogyasztóvédelmi tv. 17/A. § (7) bek-e alapján 5 év.

 

 

Az adatkezelő neve és címe

IT-Futár Kft 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

 

 

Az adatfeldolgozó neve és címe

Tárhely.eu Kft 1144 Budapest, Ormánság u 4.

 

 

A tényleges adatkezelés helye

www.kecskemetirodaszer.hu

 

 

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

 

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

 

 

Az          alkalmazott               adatfeldolgozási

technológia jellege

informatikai rendszerrel és manuálisan, papíron

 

6.5.Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás

 

 

Adatkezelés megnevezése

Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás

 

 

Cél

Az üzleti értékesítés és marketing aktivitások kapcsán Az iPon.hu rendelkezésére álló adatok felhasználásával az ügyfelek részére történő ajánlattétel, marketing célú megkeresés lebonyolítása, az ügyféligénynek megfelelő szolgáltatásokra vonatkozó eseti ajánlattétel, tájékoztatás

 

 

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja - webes környezetben tett jelölése írásos hozzájárulása

 

 

Érintettek köre

Vásárlók

 

 

Adatok leírása

Cég neve, címe, kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, megkereshetőség módja

 

 

Adatok forrása

Érintett nyilatkozata

 

 

Az adatok kezelésének ideje:

Visszavonásig

 

 

Az adatkezelő neve és címe

IT-Futár Kft

 

 

 

 

11


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

 

 

Az adatfeldolgozó neve és címe

Tárhely.eu Kft 1144 Budapest, Ormánság u 4.

 

 

A tényleges adatkezelés helye

www.kecskemetirodaszer.hu

 

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató.

 

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel

 

6.6.Hírlevél adatbázis építése

Az kecskemetirodaszer tevékenységével kapcsolatosan hírlevelet küld az arra feliratkozók részére.

A hírlevélre az kecskemetirodaszer honlapján lehet feliratkozni - vagy szóban, a telefonos ügyfélszolgálaton lehet azt igényelni. A hírlevélről leiratkozás nem minősül a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. §-ban meghatározott tilalmi listára történő felkerülésnek

 

Adatkezelés megnevezése

Hírlevél adatbázisok építése

 

 

Cél

A hírlevél adatbázis építése, karbantartása, abban lévő tagok nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, akciós ajánlatok és más küldemények kezelése, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról, direkt marketing üzenetekről, személyre szabott ajánlatok kezelése

 

 

Jogalap

A GDPR 6.cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése

 

 

Érintettek köre

Hírévélre feliratkozók

 

 

Adatok leírása

Vevőszám, név, cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím,

 

 

 

hírlevél engedélyezése, a vásárolt termékek, fizetés módja, összegei

 

 

Adatok forrása

Érintett vásárló

 

 

Az adatok kezelésének ideje:

A direkt marketing, hírlevél megkeresés esetén a hozzájárulás visszavonásig.

 

 

Az adatkezelő neve és címe

IT-Futár Kft 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

 

 

Az adatfeldolgozó neve és címe

Tárhely.eu Kft 1144 Budapest, Ormánság u 4.

 

 

A tényleges adatkezelés helye

www.kecskemetirodaszer.hu

 

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató.

 

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel

 

 

Adatbázisok összekapcsolása:

A hírlvél profil adatok és a hozzá kapcsolódó vásárlások adatai

 

 

 

 

 

 

 

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

-E-mail útján az info@kecskemetirodaszer.hu címen, továbbá -Postai úton a fenti elérhetőségen.

6.7. Telefonbeszélgetések

Adatkezelés megnevezése

Telefonbeszélgetések, ügyfélszolgálat

Cél

A vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

Jogalap

A1997. évi CLV. törvény 17/B. § - törvényi rendelkezés alapján- jogi kötelezettség teljesítése -GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja

Érintettek köre

Weboldalon vásárlók, regisztrálók

Adatok leírása

Vevő azonosítószám, neve, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok (név, lakcím, telefonszám), a hívás dátuma, időpontja.

Adatok forrása

érintett

Az adatok kezelésének időtartama

a telefonos megkeresés idejére

Az adatkezelő neve és címe

IT-Futár Kft 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

Az adatfeldolgozó neve és címe

Tárhely.eu Kft 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

A tényleges adatkezelés helye

www.kecskemetirodaszer.hu

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató,

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel.

 

 

6.8.Megrendelés összekészítés, szállítás

Az IT-Futár kijelölt telephelyein történik a megrendelt áruk előkészítése, rendszerezése, szortírozása és szállítása.

Adatkezelés megnevezése

IT-Futár megrendelés összekészítés, szállítás

Cél

A megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelt áru kiszállítása, teljesítése, dokumentálása, fizetése, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálása

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre

Weboldalon vásárlók, regisztrálók.

 

 

 

 

Adatok leírása

Vevőszám, név, egyéb szállítási cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám,            az egyes

megrendelések adatai (dátum, időpont, választott termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, fizetés módja, fizetendő összeg, a megrendelést igazoló számla adatai, kapcsolattartó adatai- neve, címe, telefonszáma.

Adatok forrása

Weboldalon leadott rendelések alapján.

Az adatok kezelésének időtartama

A Számv. tv. 169.§ (2) bek. alapján 8 év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Adatok: név, szállítási cím, telefonszám Jogalap: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelő neve és címe

IT-Futár Kft 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

Az adatfeldolgozó neve és címe

GLS Hungary Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2

https://gls-group. eu/HU/hu/home

E-mail: info@gls-hungary.com

 

A tényleges adatkezelés helye

www.kecskemetirodaszer.hu

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Futárszolgálat

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan, papíron.

 

 

6.9.Piackutatás-adatbázisok építése

Adatkezelés megnevezése

Piackutatás-adatbázisok építése

Cél

Az IT-Futár-nál a megrendelői adatbázis építése, karbantartása,   abban    lévő       tagok

nyilvántartása,   egymástól           való

megkülönböztetése, kapcsolattartás, akciós ajánlatok és más küldemények kezelése, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról, direkt marketing üzenetekről, személyre szabott ajánlatok kezelése.

 

 

 

 

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése

Érintettek köre

weboldalon vásárlók, regisztrálók

Adatok leírása

Vevőszám, név, cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, hírlevél engedélyezése, a megrendelt termékek, fizetés módja, összegei

Adatok forrása

Weboldalon leadott rendelések alapján

Az adatok kezelésének időtartama

               direkt marketing, hírlevél megkeresés esetén a hozzájárulás visszavonásig,

               profil adatoktekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év,

               a vásárlások adatai tekintetében 8 év.

Az adatkezelő neve és címe

IT-Futár Kft 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

Az adatfeldolgozó neve és címe

Tárhely.eu Kft 1144 Budapest, Ormánság u 4.

A tényleges adatkezelés helye

www.kecskemetirodaszer.hu

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan, papíron

 

 

6.10. Facebook

Adatkezelés megnevezése

Facebook

Cél

A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon

Érintettek köre

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

Adatok leírása

Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének ideje:

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelő neve és címe

IT-Futár Kft 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

Az adatfeldolgozó neve és címe

Tárhely.eu Kft 1144 Budapest, Ormánság u 4.

A tényleges adatkezelés helye

IT-Futár székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás

helye

www.kecskemetirodaszer.hu

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő

tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási

technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan

 


6.12. Az adatai megosztásának módja, más felelős szervezetek felé

Megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel is.

Előfordulhat, hogy a harmadik fél, amellyel megosztjuk az Ön személyes adatait, meghatározhatja az Ön személyes adatai kezelésének céljait és módját, és ezáltal jogilag felelős lesz azért, hogy az adatkezelés az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett történjen.

Az Ön személyes adatait például a következő harmadik felekkel oszthatjuk meg:

               Az Ön adatait a nevünkben feldolgozó adatfeldolgozókkal;

               Bűnüldöző szervekkel, amennyiben kötelesek vagyunk a bűnüldözési célú együttműködésre

               A megbízóval, akinek adatait csak az Ön kifejezett hozzájárulása alapján küldjük meg az állást hirdetőnek.

                


5. Adattovábbítási nyilatkozat:

Kereskedő cégneve: IT-Futár Kft.

Székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

Fizetési Elfogadóhely webcíme: https://kecskemetirodaszer.hu

Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: név, e-mail cím,telefonszám, számlázási név és cím, szálítási név és cím.

Tudomásul veszem, hogy az IT-Futár Kft. (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b) adatkezelő által a https://kecskemetirodaszer.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szálítási név és cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff  


6.               Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tények

6.1.           Adatbiztonság

Az adatok megismerésére A kecskemetirodaszer.hu és az esetleges további adatkezelők, adatfeldolgozók munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. A kecskemetirodaszer.hu megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

6.2.           Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?

Ahogy a harmadik felekkel kapcsolatos adatvédelmi elveknél már említettük, személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezeljük. Ha a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat biztonságos módon megsemmisítjük.

A szolgáltatásain teljesítéséhez azonban számunkra naprakész adatokkal kell rendelkeznünk, így a fentiekben jelölt megőrzési idő lejárta után a tárolt adatokat tisztítjuk, naprakésszé tesszük, az inaktív adatokat töröljük. Az adatok törlését az üzemeltető végzi, és erről az elszámoltathatóság jegyében jegyzőkönyvet állít ki.A törlési jegyzőkönyveket 10 évig őrizzük.

7.               Az Ön jogai:

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem adta érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.

8.1.1.      A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

8.1.2.      Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.

8.1.3.      A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:

               mi az adatkezelés célja,

               milyen személyes adatok érintettek,

               kik a továbbított adatok címzettjei,

               mennyi a tárolási időtartam,

               kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen,

               felügyeleti hatósághoz ( www.naih.hu ) panasszal fordulhat,

               ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.

8.1.4.      A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére Az iPon.hu indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

8.1.5.      A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:

               A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;

               Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;

               Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,

               ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

               aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.

8.1.6.      Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.

A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.

A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról A kecskemetirodaszer.hu  előzetesen tájékoztatja majd.

8.               Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál lehet élni:

9.1.Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatban érdeklődik, kérem írjon az info@kecskemetirodaszer.hu

-mail címre.

 

9.2.           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9.3.           Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

 

9.4.           Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

LAKITELEK, 2018. május 25. IT-Futár Kft. www.kecskemetirodaszer.hu

 

1. számú melléklet

A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

                  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

                  2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

                  2003.     évi          C. törvény (Ekht.) - az elektronikus hírközlésről;

                  2013.     évi          V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

                  1997.     évi          CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

                  2000.     évi          C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

                  2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

                  2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.);

                  2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).